Băng Tải Hưng Thịnh
  • Mr.Trực
  • 0355 468 468
  • Ms.Liên
  • 0909 131 533
  • Ms.Huyền
  • 0283 716 4567
  • Mr.Thống
  • 093 881 7979

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA CƠ KHÍ 

BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY 

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 
ĐỀ TÀI: 
THIẾT KẾ BĂNG TẢI NÂNG HẠ DI ĐỘNG 

GVHD: PGS.TS Nguyễn Tấn Tiến 
SVTH : 
1. Huỳnh Văn Ngọc Sơn - 21303402 
2. Nguyễn Trọng Trân 

- 21303294 

3. Nguyễn Văn Trí 

- 21304360 

4. Nguyễn Đức Thiện 

- 21303852 

TP Hồ Chí Minh, Ngày 3 tháng 6 năm 2016 

LỜI CẢM ƠN 
Đề hoàn thành đồ án này, chúng em đã trải qua khoảng thời gian 14 tuần liên tục 
học tập và cố gắng. 
Đồ án đã hoàn thành đƣợc là nhờ sự hƣớng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Tấn 
Tiến. Chúng em chân thành cảm ơn thầy, thầy đã trực tiếp hƣớng dẫn, giảng dạy và đã 
rất nhiệt tình cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. 
Lần đầu tiên làm đồ án nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất 
mong nhận đƣợc sự đóng góp, những lời nhận xét bổ sung của quý thầy cô để đề tài 
ngày càng hoàn thiện và bản thân chúng em có thể rút ra những kinh nghiệm và kiến 
thức quý báu cho riêng mình. 
Tp.HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2016 
Nhóm trƣởng 

Huỳnh Văn Ngọc Sơn 

MỤC LỤC 
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BĂNG TẢI DI ĐỘNG ......................... 1 
1.1 Tổng quan về băng tải..................................................................................................................... 1 
1.2 Kết cấu cơ bản của băng tải......................................................................................................... 1 
1.3 Nguyên lý hoạt động của băng tải ............................................................................................. 2 
1.4 Mục tiêu thiết kế ................................................................................................................................. 4 
CHƢƠNG 2: LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ............................................................ 5 
2.1 Yêu cầu kỹ thuật về băng tải ......................................................................................................... 5 
2.2 Phương án thiết kế ............................................................................................................................ 5 
i. Phương án 1 ........................................................................................................................................... 5 
ii. Phương án 2 ........................................................................................................................................... 6 
iii. .....................................................................................................................................Chọn phương án 
...................................................................................................................................................................... 7 

CHƢƠNG 3: TÍNH TOÁN BỘ PHẬN CÔNG TÁC – BĂNG TẢI ................................. 8 
3.1 Các thông số đầu vào ...................................................................................................................... 8 
3.2 Tính chọn dây băng .......................................................................................................................... 8 
3.3 Tính toán tang trống ...................................................................................................................... 16 
3.4 Tính con lăn đỡ ................................................................................................................................. 16 
3.5 Tính thiết b căng băng ................................................................................................................. 17 
3.6 Kiểm tra các chi tiết đã chọn ..................................................................................................... 18 
CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN ĐỘNG .................................................................. 20 
4.1 Tính toán công suất của động cơ dẫn động......................................................................... 20 
4.2 Thiết kế bộ truyền xích .................................................................................................................. 21 
4.3 Tính toán thiết kế các trục tang................................................................................................. 25 
i. Trục tang chủ động ............................................................................................................................ 25 
ii. Tính trục b động ............................................................................................................................... 27 
4.4 Chọn then cho trục tang chủ động ........................................................................................... 30 
4.5 Kiểm nghiệm độ bền trục ............................................................................................................. 30 
4.6 Kiểm nghiệm độ bền trục tang chủ động .............................................................................. 30 
4.7 Chọn ổ lăn .......................................................................................................................................... 32 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 34 

DANH SÁCH HÌNH VẼ 

STT 

Hình 

Tên hình 1.1 

Sơ đồ kết cấu cơ bản hệ thống băng tải nâng hạ di động 

1.2 

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống băng tải 

1.3 

Sơ đồ dẫn động của hệ thống 

2.1 

Phương án thiết kế 1 

2.2 

Phương án thiết kế 2 

3.1 

Sơ đồ tính l c căng băng 

3.2 

Biểu đồ l c căng trên băng với góc 

13 3.3 

Sơ đồ tính l c căng băng với góc 

15 3.4 

10 

4.1 

Kết cấu sơ bộ trục lắp trên tang dẫn động. 

25 

11 

4.2 

Biểu đồ l c tác dụng và biểu đồ mômen xoắn nội l c trục tang 
chủ động. 

27 

12 

4.3 

Kết cấu sơ bộ trục lắp trên tang b động. 

27 

13 

4.4 

Biểu đồ l c tác dụng và biểu đồ mômen xoắn nội l c trục tang b 
động. 

29 

ác ích thước cơ bản của con lăn 

Trang 

17 

DANH SÁCH BẢNG BIỂU 

STT 

Bảng 

Tên bảng 

Trang 3.1 

Thông số tang trống 

16 3.2 

Thông số tiêu chuẩn con lăn 

16 4.1 

Các thông số cơ bản của động cơ 

20 4.2 

Các thông số của bộ truyền xích 

24 4.3 

Thông số của trục tang 

29 

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BĂNG TẢI DI ĐỘNG 
1.1 Tổng quan về băng tải 
Băn

Tài liệu thiết kế băng tải nâng hạ di động
  • Currently 4.78/5
4.85 sao của 2003 đánh giá
Tài liệu thiết kế băng tải nâng hạ di động
Tài liệu thiết kế băng tải nâng hạ di động
Tài liệu kỹ thuật Tư vấn miễn phí 0355468468 Số 130C, Tô Ngọc Vân, Thanh Xuân, Q.12, TP.HCM
Gọi điện0355468468